Social Rättvisa: Valplattform

I höstens kommunalval i Burlöv finns ett nytt alternativ. Bland de etablerade politiska partierna är det mycket prat men lite verkstad. Därför ställer Social Rättvisa upp i kommunalvalet. Vi saknar helt enkelt förtroende för de som hittills skött vår kommun. Vi har våra visioner klara om hur ett bättre Burlöv skall nås och ledorden är Social Rättvisa. Burlöv består av många individer som alla har sina mål, men för att allas mål skall bli en möjlighet fordras social rättvisa. Social rättvisa betyder att det inte är ekonomi, etnisk bakgrund, utbildning eller boendeförhållanden som skall styra dina möjligheter att bli en deltagande individ i den framtida samhällsutvecklingen.  I en socialt rättvis kommun är alla behövda – alternativet är fiendskap, kriminalitet och utanförskap. Tycker du att det är fiendskap, kriminalitet och utanförskap som vi saknar i Burlöv kan du sluta läsa här. Vi vill förändra Burlöv. Vi är en social allians av arbetare, invandrare, småföretagare och andra sociala skikt som tillsammans beslutat att skapa en valallians med namnet ”Social Rättvisa” i Burlöv för att motverka att segregationen i Burlöv växer.

Vårt minimikrav är att Burlöv kommun uppfyller kriterierna i den deklaration som Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948, en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

I synnerhet artikel 23, var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

Och artikel 25, var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Rösta på Social Rättvisa – ett bättre Burlöv är möjligt.

Många frågor är viktiga, Social Rättvisa vill prioritera följande frågor som vi anser är viktiga för en socialt hållbar kommun.

Burlöv ska bli Sveriges bästa arbetsgivare!

Att den offentliga sektorn är motorn i den ekonomiska utvecklingen kan knappast bestridas om man vill vara trovärdig. I Burlöv ser vi det genom att en tiondel av kommunens arbetsföra befolkning arbetar hos och är anställda av Burlövs kommun, och ytterligare en tiondel inom regional och statlig sektor. Den största privata arbetsgivaren inom Burlövs kommun erbjuder en trettiondel av kommuninnevånarna ett arbete. De nyliberala och individuella lösningarnas tid är förbi.

Sveriges bäste arbetsgivare skall självklart inte erbjuda osäkra och otrygga arbetsförhållanden; timanställningar uppfyller inte kraven på trygga och sunda arbetsförhållanden. Med sådana anställningsförhållanden kan man nekas lån på banken och det kan även innebära svårigheter att välja en bostad. Burlöv skall enbart erbjuda justa anställningsvillkor. Vi kommer också att arbeta för att Burlöv inför sänkt arbetstid med bibehållen lön för en del personalgrupper inom kommunen.

Burlöv är en kommun med kronisk undersysselsättning, sysselsättningsgraden är enbart 69 procent av den arbetsföra befolkningen vilket ger Burlöv en föga hedrande plats bland kommunerna i Skåne och övriga Sverige. Skall sysselsättningen öka i Burlöv kan man inte ha förhoppningar om stora projekt i grannkommunerna. Eftersom det privata näringslivet inte tycks ha idéer eller förmåga att utveckla Burlöv- dess intresse tycks mer vara att överta och driva de kommunala kärnverksamheterna – är det dags att Burlövs kommuninnevånare ges makten att styra över sin egen livssituation.

I Burlöv finns ingen brist på tomma lokaler som skulle kunna fyllas med verksamheter av alla de som nu förnekas sin rätt till ett arbete. Kommunen skall ta initiativ och ställa resurser till förfogande för arbetslösa som har viktiga kunskaper för att förändra sin situation.

Ungdomen är framtiden!

Rätten till en meningsfull fritid skall för varje ung människa vara en rättighet. Trots det saknas en meningsfull fritidsverksamhet för de flesta ungdomar. Vi kräver fler fritisgårdar. Flera föreningar gör en aktiv insats för ungdomen. Kommunen skall i sin ekonomi säkra att en meningsfull fritid ska vara möjlig för alla.

Vi kräver också att ungdomens röst skall tas på allvar. Ungdomarna i kommunen har en åsikt om hur saker och ting kan förbättras. Därför kräver vi att Burlöv inför ett Ungdomsfullmäktige, där förslag till kommunfullmäktige tas fram utan byråkratiska hinder.

Ett grönare Burlöv!

Genom Burlövs placering mellan Malmö och Lund är idag kollektivtrafiken som Skånetrafiken bedriver med bussar och tåg i stort sett koncentrerad till genomfartslederna. I resten av kommunen lyser kollektivtrafiken med sin frånvaro. Ett grönare Burlöv behöver en bättre kollektivtrafik och för att stimulera ett ökat kollektivt åkande skall man införa nolltaxa; med de rådande priserna är det billigare att köra med egen bil.

Burlöv som delägare i Skånetrafiken skall aktivt driva frågan om nolltaxa och även verka för att Skånetrafiken själv utför trafiken. De olika bemanningsföretagen som nu har alltför stor makt över kollektivtrafiken skall mönstras ut.

Inga privatiseringar!

På flera håll i landet, oavsett ett så kallat blått eller rött styre, privatiseras verksamhet som tidigare skötts av kommunen, t.ex. skolor och äldrevård. Privatiseringar är stöld av vår gemensamma egendom som går till företag vars syfte är att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad. Samtidigt vid privatiseringar fråntas medborgarna rätten till demokratisk insyn i verksamheten. I ett samhälle präglat av social rättvisa förekommer inga privatiseringar. Verksamheten styrs av kommunen och de anställda är de som driver den. Här läggs ingen munkavel på de anställda, här är det de som säger vad som skall gälla, de som arbetar i verksamheten vet bäst vad som behöver göras. Det vet varken politikerna eller byråkrater i kommunen eller regionen.

Förbättra skolan!

Skolan är en av de viktigaste frågorna för kommunen. Här formas våra barns och ungas framtid. Till följd av privatiseringar inom skolan sjunker resultaten runt om i landet. Social Rättvisas vallöfte är att motverka en liknande utveckling inom vår kommun. Vi har våra visioner om hur vi skapar en bättre skola. Mindre klasser och därmed ökad lärartäthet är ledorden.  Burlövs kommun skall vara kommunen där lärarna vill jobba och där de unga får bäst utbildning.

Rättvisa åt de gamla!

Pensionärer, förtidspensionärer, sjuka och arbetslösa är en grupp av människor som de senaste 20 åren fått se sina disponibla inkomster ligga still, eller i en del fall sjunka. Att höja pensionerna är ingen fråga som kommunen kan fatta beslut om. Men där föreligger inga hinder för att kommunalt besluta om höjning av bostadsbidrag eller sänkta taxor inom hemtjänst och äldreomsorg, och det vill Social Rättvisa arbeta för.

Social Rättvisa har en klar syn på hur samhället ska styras. Vi kommer att kämpa för och håller fast vid det som för de flesta är självklart men som övriga politiker håller tyst om. Därför ber vi om Ditt förtroende. Rösta på Social Rättvisa – ett bättre Burlöv är möjligt.